Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024/2025 roku”

Kraków dnia 18.XII.2023

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKI TEATR SCENA STU W KRAKOWIE
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351309352
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Aleja Zygmunta Krasińskiego 16-18
1.4.2.) Miejscowość: Kraków
1.4.3.) Kod pocztowy: 30-101
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.4.7.) Numer telefonu: 124222263
1.4.8.) Numer faksu: 124222263
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@scenastu.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.scenastu.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – państwowe i samorządowe
instytucje kultury
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00554792
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII – PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2024-01-09 10:00
Po zmianie:
2024-01-09 10:10

Pliki do pobrania