Zamówienia publiczne

Kraków, dnia 20 maja 2024 r.

„Dotyczy postępowania pod nazwą: „Projekt oraz dostawa, montaż i uruchomienie insta-lacji elektrycznej oświetlenia scenicznego w Krakowskim Teatrze Scena STU”
Numer sprawy: Nr 1/ZP/2024
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień pu-blicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej także “p.z.p.” Zamawiający informuje, że w postępowaniu pod nazwą „Projekt oraz dostawa, montaż i uruchomienie in-stalacji elektrycznej oświetlenia scenicznego w Krakowskim Teatrze Scena STU”, z uwagi na spełnienie ustawowych warunków wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ELEKTROINSTAL MIECHÓW Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 70A 32-200 Miechów
Cena łączna brutto:
339 500,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
Okres gwarancji:
Wykonawca określił następującą długość okresu gwarancyjnego – od wykonania i odebrania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego: 6 lat.

W załączeniu oficjalne pismo: STU elektryka inf o wyborze oferty 5 2024


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 10.05.2024 r.

Zamawiający KRAKOWSKI TEATR SCENA STU W KRAKOWIE dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

„Projekt oraz dostawa, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznej oświetlenia scenicznego w Krakowskim Teatrze Scena STU”

STU elektryka inf z otwarcia ofert 10.05.2024 r.-podpisany

 


Kraków dnia 10.05.2024

Zamawiający:

Krakowski Teatr Scena STU

Krasińskiego 16-18

30-101 Kraków

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

 

Krakowski Teatr Scena STU informuje, iż na realizację zadania pod nazwą:

„Projekt oraz dostawa, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznej oświetlenia scenicznego w Krakowskim Teatrze Scena STU”

Nr 1/ZP/2024

Identyfikator postępowania: ocds-148610-553f6af7-fd59-11ee-885b-8267c0608453

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00291389

planuje przeznaczyć kwotę 290.000,00 zł brutto.

Dyrektor Krzysztof Pluskota

 

Kwota przeznaczona na finansowania zadania 1_ZP_2024a


Krakowski Teatr Scena STU

Al. Krasińskiego 16-18

30-101 Kraków

Kraków, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Projekt oraz dostawa, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznej oświetlenia scenicznego w Krakowskim Teatrze Scena STU”

Numer sprawy: Nr 1/ZP/2024

Odpowiedź na zapytanie_1_ZP_2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.  1605 z późn. zm.), dalej także „Pzp.” – informuję, iż w dniu 23 kwietnia 2024 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący, cyt. „treści Specyfikacji Warunków Zamówienia” z powołaniem podstawy prawnej: art. 135 ust. 1 Pzp.

Treść wniosku:

„Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., dalej „PZP”), zwracamy się
z następującym wnioskiem, dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej jako SWZ) w przedmiotowym postępowaniu:

Dotyczy Rozdziału V: Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych, ust. 5.2., pkt. 1, ppkt. 3, gdzie widnieje zapis:

„1, W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:

3) wykazu zrealizowanej prawidłowo co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej nž 250.000 zł brutto, polegającej na wykonaniu, zmodernizowaniu lub remoncie instalacji elektrycznej w obiekcie użyteczności publicznej, o charakterze kulturalnym takim jak np. teatr, opera, filharmonia, T…]”

Zawracamy, się z prośbą o zmianę tego warunku na następujący:

„1, W ce/u potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:

3) wykazu zrealizowanej prawidłowo co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej nž 210.000 zł brutto, polegającej na wykonaniu, zmodernizowaniu lub remoncie instalacji elektrycznej w obiekcie użyteczności publicznej, o charakterze ku/tura/nym takim jak np. teatr, opera, filharmonia. T…]”

 


Kraków dnia 18.04.2024
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
„Projekt oraz dostawa, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznej oświetlenia scenicznego w Krakowskim Teatrze Scena STU”
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Projekt oraz dostawa, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznej oświetlenia scenicznego w Krakowskim Teatrze Scena
STU”
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKI TEATR SCENA STU W KRAKOWIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351309352
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Aleja Zygmunta Krasińskiego 16-18
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-101
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: 124222263
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@scenastu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.scenastu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Projekt oraz dostawa, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznej oświetlenia scenicznego w Krakowskim Teatrze Scena
STU”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-553f6af7-fd59-11ee-885b-8267c0608453
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00291389
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045616/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.2 Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznej oświetlenia scenicznego i zascenia w Krakowskim Teatrze
Scena STUz
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00291389 z dnia 2024-04-18
2024-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-553f6af7-fd59-11ee-885b-8267c0608453
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami – adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-553f6af7-fd59-11ee-
885b-8267c0608453
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie
odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp. lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego
typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym
plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z
04.05.2016, str.1), dalej „RODO”,
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych Krakowski Teatr Scena STU
w Krakowie, z siedzibą Al. Z. Krasińskiego 16-18, 30-101 Kraków, reprezentowany przez Dyrektora.
2.w sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi przez administratora można się kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych; kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie, z siedzibą Al.
Z. Krasińskiego 16-18, 30-101 Kraków, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@scenastu.pl, lub tel. 12 422 22 63
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda wyrażona przez akt uczestnictwa
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz niezbędność przetwarzania
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4. dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane mogą być wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne; dane
udostępniane są w oparciu o przepis art. 18 Pzp. oraz art. 74 Pzp.; ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach, gdy jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust. 5 Pzp.; odbiorcami danych
osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być też podmioty, z którymi
administrator zawarł umowy lub inne porozumienia w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie przekazywania i archiwizacji danych;
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00291389 z dnia 2024-04-18
2024-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
5.dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia;
6.podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe,
ale może być warunkiem wzięcia w nim udziału w zależności od przedmiotu zamówienia,
7.dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu;
8. w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. w państwach trzecich, z zastrzeżeniem ograniczenia dostępu do danych w
szczególnych przypadkach, gdy jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust. 5 Pzp.;
9.zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: (i) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, (ii) do sprostowania danych, (iii)
do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; (iv) do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy
odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, (v) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – gdy
dotyczy, (vi) do przenoszenia danych, (vii) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), (viii) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – gdy dotyczy;
10.Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pozyska od
Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14
ust. 5 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu oraz dostawa, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznej
oświetlenia scenicznego w Krakowskim Teatrze Scena STU.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 – Inne instalacje elektryczne
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W pierwszej kolejności każda ze złożonych ofert podlegać będzie badaniu kwalifikacji podmiotowej
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty i załącznikach do
formularza oferty.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz
przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy,
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00291389 z dnia 2024-04-18
2024-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty –
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych niniejszej SWZ.
5. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych na
podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub
kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00291389 z dnia 2024-04-18
2024-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że skierują do realizacji zamówienia, co najmniej:
– jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnienia SEP kat. D i E do 1 kV,
– montera instalacji elektrycznych z uprawnieniami SEP (grupa I) do eksploatacji i dozoru sieci i urządzeń
elektroenergetycznych].
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie
zrealizował prawidłowo co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto, polegającą na
wykonaniu, zmodernizowaniu lub remoncie instalacji elektrycznej w obiekcie użyteczności publicznej, o charakterze
kulturalnym takim jak np. teatr, oper, filharmonia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:
1) Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 Pzp; – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
3) wykazu zrealizowanej prawidłowo co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto, polegającej
na wykonaniu, zmodernizowaniu lub remoncie instalacji elektrycznej w obiekcie użyteczności publicznej, o charakterze kulturalnym
takim jak np. teatr, opera, filharmonia. Usługa, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być zrealizowana w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie. Wykonawca powinien przedstawić dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy,
4) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa niżej w pkt. 5 lit. a) i b) – poniżej – wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego.
5) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do
realizacji zamówienia, tzn. co najmniej:
a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji elektrycznych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnienia SEP kat. D i E
do 1 kV,
b) montera instalacji elektrycznych z uprawnieniami SEP (grupa I) do eksploatacji i dozoru sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: –
formularz ofertowy – zał. Nr 2 do SWZ,
– oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. Nr 3 do SWZ,
– dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
– wykazu zrealizowanej prawidłowo co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto, polegającej
na wykonaniu, zmodernizowaniu lub remoncie instalacji elektrycznej w obiekcie użyteczności publicznej, o charakterze kulturalnym
takim jak np. teatr, oper, filharmonia – zał. Nr 8 do SWZ,
– oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 PZP (wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia) – zał. Nr 5 do SWZ,
– oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. Nr 6 do SWZ,
– wykaz osób na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu – zał. Nr 9 do SWZ [o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia, tzn. co najmniej:
– jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji elektrycznych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnienia SEP kat. D i E
do 1 kV,
– montera instalacji elektrycznych z uprawnieniami SEP (grupa I) do eksploatacji i dozoru sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymogów.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00291389 z dnia 2024-04-18
2024-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: 76 1160
2202 0000 0000 6078 9821 z dopiskiem: „Wadium. Postępowanie Nr 1/ZP/2024″.
5. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
6. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania
ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
7. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
– nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być nazwa i adres Zamawiającego
– określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
– kwotę gwarancji / poręczenia,
– termin ważności gwarancji / poręczenia,
– zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji / poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię umowy regulującej współpracę wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy, w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa wyżej,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projekt umowy przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ.
Zmiana postanowień wyżej oznaczonej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do
niniejszej umowy, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: TAK.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z art.
455 ust. 1 pkt 2) – 4) oraz art. 455 ust. 2 Pzp, a także – zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp – w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z wymienionych niżej okoliczności.
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00291389 z dnia 2024-04-18
2024-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) obowiązującej
stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem Umowy, Strony dopuszczają możliwość zmiany (zwiększenia lub
zmniejszenia) wysokości wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie w odniesieniu do
części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po
zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany Umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków
Stron Umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych lub gospodarczych
w trakcie trwania realizacji przedmiotu Umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowym dla Zamawiającego
byłoby wykonanie pełnego zakresu przedmiotu Umowy;
2) wystąpienia po zawarciu umowy okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych działaniem siły wyższej, zdarzeniami losowymi lub powstałych na skutek działań lub zaniechań osób
trzecich.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku, gdy zmiana nie ma charakteru zmiany istotnej w
rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp.
6. Zmiany umowy w rozumieniu przepisu art. 454 Pzp. nie stanowią:
1) zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną niniejszej umowy,
2) zmiany osób wskazanych w umowie i danych kontaktowych Zamawiającego i Wykonawcy.
O wystąpieniu zmian w powyższym zakresie właściwa Strona zawiadamia pisemnie drugą Stronę
Umowy. Powyższe zmiany nie wymagają wprowadzenia aneksem do Umowy.
\
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-10 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-553f6af7-fd59-11ee-885b-
8267c0608453
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-10 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-07
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00291389 z dnia 2024-04-18


Kraków dnia 09.01.2024

Zamawiający:
Krakowski Teatr Scena STU
al. Krasińskiego 16-18
30-101 Kraków

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Krakowski Teatr Scena STU informuje, iż na realizację zadania pod nazwą: „Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024/2025roku” Nr 2/ZP/2023 planuje przeznaczyć kwotę 233.700,00 zł brutto.

Dyrektor Krzysztof Pluskota


Kraków dnia 09.01.2024

Zamawiający:
Krakowski Teatr Scena STU
al. Krasińskiego 16-18
30-101 Kraków

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Krakowski Teatr Scena STU informuje, iż na realizację zadania pod nazwą: „Świadczenie usług recepcyjno-informacyjnych wraz z serwisem pościelowo-sprzątającym oraz dozorem urządzeń zainstalowanych w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024 roku” Nr 3/ZP/2023 planuje przeznaczyć kwotę 246.000,00 zł brutto.

Dyrektor Krzysztof Pluskota


Kraków, dnia 9 stycznia 2024 r.

Krakowski Teatr Scena STU
Al. Krasińskiego 16-18
30-101 Kraków

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postepowania pn. „Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024/2025 roku” Nr 2/ZP/2023

W dniu 9 stycznia 2024 r. o godz.10.10, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Krakowski Teatr Scena STU, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

  • Przewodniczący Marek Hoinkis
  • Członek Barbara Kotowska
  • Członek Michał Bochenek

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr 2/ZP/2023 pn. „Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024/2025 roku”

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 30-101 Kraków al. Krasińskiego 16 18.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 233 700,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert, tzn. 9.01.2024 r. do godz. 10:00 złożono następujące
oferty:
L.p.
Nazwa Wykonawcy Cena łączna brutto Termin płatności
1.
Zakłady Usługowe „EZT” S.A. 380 272,32 zł 26 dni
lider konsorcjum
41 219 Sosnowiec, ul. Modrzewiowa 7
EZT Serwis Sp. z o.o.
41 219 Sosnowiec, ul. Modrzewiowa 7
Agencja Ochrony Osób i Mienia GARDA Sp. z o.o.
41 219 Sosnowiec, ul. Modrzewiowa 7
2.
FRONTIDA Sp. z o.o. 279 302,04 zł 30 dni
30 322 Kraków, ul. Praska 62/18,
3.
PROFI HOLDING Sp. z o.o. 288 000,00 zł 30 dni
32 300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 63A
4.
ADS Świech Sp. J. 318 000,06 zł 26dni
lider konsorcjum
32 088 Brzozówka, ul. Spacerowa 1
ADS Sp. z o.o.
32 088 Brzozówka, ul. Spacerowa 1
5.
Spółka Inwestycji Górniczych sp. z o.o. 487 927,80 zł 30dni
44 100 Gliwice, ul. Jagiellońska 4


Kraków, dnia 9 stycznia 2024 r.

Krakowski Teatr Scena STU
Al. Krasińskiego 16-18
30-101 Kraków

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postepowania pn. „Świadczenie usług recepcyjno informacyjnych wraz z serwisem pościelowo sprzątającym oraz dozorem urządzeń zainstalowanych w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024 roku” Nr 3/ZP/2023
W dniu 9 stycznia 2024 r. o godz.12.10, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Krakowski Teatr Scena STU, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

  • Przewodniczący Marek Hoinkis
  • Członek Barbara Kotowska
  • Członek Michał Bochenek

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr 3/ZP/2023 pn. „Świadczenie usług recepcyjno informacyjnych wraz z serwisem pościelowo sprzątającym oraz dozorem urządzeń zainstalowanych w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024 roku” Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 30 101 Kraków al. Krasińskiego 16 18.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 246 000,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert, tzn. 9.01.2024 r. do godz. 12:00 złożono jedną ofertę:
L.p. Nazwa Wykonawcy Cena łączna brutto Termin płatności
1. DOZÓR MIENIA S.C. 200 280,00 zł 30 dni
ul. Wileńska 7A/14
31 413 Kraków
NIP: 944 178 51 18, REGON: 351490423


Kraków, dnia 28 grudnia 2023 r.

Krakowski Teatr Scena STU
Al. Krasińskiego 16-18
30-101 Kraków

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024/2025roku”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00554792/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-14118fd6-98e2-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Wyjaśnienie nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)


Kraków dnia 18.XII.2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024/2025 roku”


Kraków dnia 18.XII.2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Świadczenie usług recepcyjno-informacyjnych wraz z serwisem pościelowo-sprzątającym oraz dozorem urządzeń zainstalowanych w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024 roku”


Kraków, dnia 15.XII.2023

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Świadczenie usług recepcyjno-informacyjnych wraz z serwisem pościelowo-sprzątającym oraz dozorem urządzeń zainstalowanych w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024 roku”


Kraków, dnia 15.XII.2023

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024/2025 roku”


Kraków, dnia 28 grudnia 2023 r.

Krakowski Teatr Scena STU
Al. Krasińskiego 16-18
30-101 Kraków

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024/2025roku”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00554792/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-14118fd6-98e2-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Wyjaśnienie nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)