Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Świadczenie usług recepcyjno-informacyjnych wraz z serwisem pościelowo-sprzątającym oraz dozorem urządzeń zainstalowanych w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024 roku”

Kraków dnia 18.XII.2023

„Świadczenie usług recepcyjno-informacyjnych wraz z serwisem pościelowo-sprzątającym oraz dozorem urządzeń zainstalowanych w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024 roku”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.12.2023
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Świadczenie usług recepcyjno-informacyjnych wraz z serwisem pościelowo-sprzątającym oraz dozorem urządzeń zainstalowanych w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024 roku”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKI TEATR SCENA STU W KRAKOWIE
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351309352
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Aleja Zygmunta Krasińskiego 16-18
1.4.2.) Miejscowość: Kraków
1.4.3.) Kod pocztowy: 30-101
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.4.7.) Numer telefonu: 124222263
1.4.8.) Numer faksu: 124222263
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@scenastu.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.scenastu.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00558799
2.2.) Data ogłoszenia: 2023-12-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00554833
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII – PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2024-01-09 12:00
Po zmianie:
2024-01-09 12:10

Pliki do pobrania
informacja portiernia 18 12 2023 r.
08dbffcb-6926-3ff1-a02e-f9001173c34e
SWZ Portiernia 2024_1_18_12_2023