Deklaracja dostępności


Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://scenastu.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-12-20
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej brak:

  • napisów zawierających dialogi oraz prezentujących ważne informacje dźwiękowe dla materiałów wideo,
    opisów tekstowych lub dźwiękowych dla materiałów wideo, które nie zawierają ścieżki dźwiękowej,
    audiodeskrypcji lub treści alternatywnych multimediów.

Inne problemy techniczne strony internetowej:

  • poszczególne podstrony i linki nie mają unikalnych, opisujących ich zawartość tytułów czy opisów,
    brak mapy serwisu lub drugiego (poza wyszukiwarką), narzędzia do łatwego wyszukiwania treści na stronie,

W celu pozyskania informacji o repertuarze i spektaklach Teatr prosi o kontakt z Specjalistami ds. Informacji, rezerwacji i sprzedaży biletów (tel. 574-363-961 lub 574-364-684 e-mail: bilety@scenastu.pl), pozostałych informacji udzieli Sekretariat Teatru (tel. 12 422 22 63, e-mail: sekretariat@scenastu.pl)

Krakowski Teatr Scena STU będzie systematycznie dokonywać poprawek na stronie internetowej.

Ostatnia samoocena dostępności strony została dokonana przy użyciu strony https://wave.webaim.org.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Magdaleną Jamką –Sułkowską pod adresem poczty elektronicznej: promocja@scenastu.pl lub telefonicznie pod nr  telefonu: 12 430 67 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Krakowskiego Teatru Scena STU można znaleźć na stronie Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

(https://www.scenastu.pl/ulatwienia-dla-niepelnosprawnych/).

Kraków, 28 grudnia 2023 r