Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Świadczenie usług recepcyjno-informacyjnych wraz z serwisem pościelowo-sprzątającym oraz dozorem urządzeń zainstalowanych w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024 roku”

Kraków, dnia 15.XII.2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c60e2ce-99ab-11ee-ba3b-4e891c384685
Link do postępowania.
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
„Świadczenie usług recepcyjno-informacyjnych wraz z serwisem pościelowo-sprzątającym oraz dozorem urządzeń
zainstalowanych w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024 roku”
Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00554833 , Data ogłoszenia: 2023-12-15
Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045616/02/P
Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Link do przetargu

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także wymagane oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Sposób składania oferty oraz
dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą: wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy e-Zamówienia z zachowaniem wymogów opisanych art. 63 ust. 2 Pzp. Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy.
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”

RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1; dalej „RODO”), informuję, że:
1) administratorem Pana/i danych osobowych jest Krakowski Teatr Scena STU
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@scenastu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; postępowania o udzielenie zamówienia,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych postępowaniem o udzielenie zamówienia.
11) decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
12) Pastwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
13) Zamawiający przypomina o ciążącym na wykonawcy dopełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług recepcyjno-informacyjnych wraz z serwisem pościelowo-sprzątającym oraz dozorem urządzeń zainstalowanych w siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2024roku.
2. Do obowiązków wykonawcy będzie należało:
a) obsługa recepcyjna, w tym:
– meldowanie i wymeldowywanie gości pokoi gościnnych,
– rozliczanie pobytu gości w pokojach gościnnych (obsługa kasy fiskalnej, przyjmowanie gotówki i jej odpowiednie zabezpieczenie). Zamawiający wymaga umiejętności obsługi kasy fiskalnej marki Elzab,
– obsługa centrali telefonicznej
– wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń administracyjnych, pracowni i innych pomieszczeń Teatru wg wykazu pracowników upoważnionych do pobrania kluczy, prowadzenie ewidencji pobrań kluczy za pokwitowaniem,
– po godzinach pracy właściwych komórek organizacyjnych Zamawiającego: sprawdza zamknięcie drzwi do pomieszczeń biurowych, pomieszczeń garderób i magazynów, sprawdza zamknięcie drzwi z tyłu sceny oraz wyjścia do palarni; wyłączanie zbędnego oświetlenia w obiekcie,
b) serwis pościelowo-sprzątający w pokojach gościnnych, w tym zmiana pościeli, sprzątanie na żądanie gości pokoi gościnnych,
c) obsługa informacyjna, w tym udzielanie informacji dotyczących oferty repertuarowej Krakowskiego Teatru Scena STU i oferty pokoi gościnnych
d) dozór urządzeń technicznych zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego, w tym osuszaczy i pomp awaryjnych. Zamawiający wymaga po stronie wykonawcy umiejętności obsługi osuszaczy przemysłowych.
3. Usługa świadczona będzie:
– w dni robocze w godzinach od 17.00-09.00 rano następnego dnia. W przypadku gdy w danym dniu roboczym odbywa się spektakl świadczenie usługi rozpoczyna się o godzinie 19.00,
– w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – 24 h / dobę,
– w okresie przerwy wakacyjnej tj. w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – 7 dni w tygodniu, 24 h / dobę. Szczegółowy harmonogram świadczenia usług ustala co miesiąc Dyrektor Teatru lub pracownik nadzorujący pracę wykonawcy i przekazuje go wykonawcy najpóźniej ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego
dotyczy. W wyjątkowych wypadkach w trakcie trwania miesiąca Zamawiający może wprowadzić zmiany w harmonogramie, a wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie.
Główny kod CPV: 79992000-4 – Usługi recepcyjne
Dodatkowy kod CPV:
98341120-2 – Usługi portierskie
98341140-8 – Usługi dozorowania
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-02-01 do 2025-01-31
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W pierwszej kolejności każda ze złożonych ofert podlegać będzie badaniu kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty i załącznikach do formularza oferty.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych niniejszej SWZ.
5. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych na podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt
Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
– posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)
d) posiadania wiedzy i doświadczenia: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy usługi o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł, odpowiadającej co do rodzaju przedmiotowi zamówienia tj. usługom recepcyjnym lub usługom portierskim, potwierdzoną dowodami określającymi
czy została ona wykonana lub jest wykonywana należycie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku zleceń celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego
Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SWZ.
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy według załącznika nr 2 do SWZ lub wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika nr 2 do SWZ.
3. Oświadczenie i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby według załącznika nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy).
4. Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 4 SWZ,
5. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 SWZ.
6. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
7. Oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 117 ust 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 2500 zł (słownie: dwatysiącepięćsetzłotych).
Termin składania ofert: 2024-01-09 12:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
Termin otwarcia ofert: 2024-01-09 12:00
Termin związania ofertą: do 2024-02-07

Załączniki:

SWZ Portiernia

zalacznik-nr-1-FORMULARZ OFERTOWY

zalacznik-nr-2-OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

zalacznik-nr-3-OŚWIADCZENIE I ZOBOWIĄZANIE

zalacznik-nr-4-WYKAZ ZREALIZOWANYCH REALIZOWANYCH USŁUG

zalacznik-nr-5-Projekt Umowy

zalacznik-nr-6-Grupa Kapitałowa